Tag Archives: ทานอันประเสริฐยิ่ง

ธรรมะสอนใจ

การให้ธรรมเป็นทานอันประเสริฐยิ่ง

การให้ธรรมเป็นทานอันประเสริฐยิ่ง ในพระธรรมบทที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า “สพพทานํ ธมมทานํ ชินาติ” ธรรมทานชนะการให้ทานอื่นทั้งปวง ซึ่งก็คือ การให้ธรรมทานแก่ผู้อื่นนั้นถือว่าเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ธรรมทานคืออะไร? ธรรมทาน คือการให้คำแนะนำหรือการสั่งสอนที่ดีแก่ผู้อื่น หรือการอธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจในเรื่องของบุญบาป และให้ละสิ่งการกระทำบาปหรืออกุศลใดๆทั้งปวง ให้ผู้นั้นยึดมั่นในทางกุศล ปราศจากซึ่งกิเลสใดๆ ซึ่งการให้ธรรมทานเปรียบคือการให้ความรู้ ให้อภัย ให้สติ และให้ข้อคิด ประเภทของธรรมทาน มีอะไรบ้าง? ประเภทของธรรมทานนั้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ วิทยาทาน และ อภัยทาน ๑. วิทยาทาน คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นความรู้ทางโลก และความรู้ในทางธรรม ๑.๑ วิทยาทานทางโลก คือ การสั่งสอนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเชิงศิลปะวิทยาการ...