ข้อคิดสอนใจ

การสร้างความดีที่ดีที่สุด ก็คือ การพัฒนาให้เกิดปัญญาญาณ

การสร้างความดีที่ดีที่สุด ก็คือ การพัฒนาให้เกิดปัญญาญาณ

พัฒนาตัวเอง สะสมบุญให้แก่ตัวเอง

เกิดความสุขความสนุกในการทำงานให้แก่ตัวเอง ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

การทำบุญที่เราสงเคราะห์คนอื่นนั้นก็ดีอยู่

แต่ก่อนที่จะไปสงเคราะห์คนอื่นเขา ช่วยเหลือคนอื่นเขา ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อน

การช่วยเหลือตัวเองนั้น เป็นการเอาบุญมาใส่ไว้ที่จิตใจของตัวเอง

ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรก่อน แล้วค่อยจะสงเคราะห์คนอื่นเขา

เรียกว่า การพัฒนาให้เกิดปัญญา เพราะปัญญามีอยู่ในตัวเราครบ

แต่เราไม่ใช้ปัญญาในตัว เอามาเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมแต่ประการใด

ปัญญาในตัวก็ได้แก่ การเจริญกรรมฐาน เจริญสติปัญญา

เจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น อันนี้เป็นการพัฒนาชีวิตให้เกิดมีความสำคัญขึ้น

ใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนมา ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา ๓

ต้องการให้มีสติ ต้องการให้มีความรู้จริงในสัมปชัญญะ

ให้มีความรู้ความคิด ให้เกิดมีสติปัญญา ให้เกิดทักษะในชีวิตของเขา

ให้เกิดความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ต่อการงานและหน้าที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตน และเป็นการที่จะต้องฝึกปฏิบัติให้เกิดผล

โดยประสบการณ์แก่ปัญหาชีวิตของท่าน เรียกว่า แกนนำทำให้ความสำเร็จได้

การงานก็จะสำเร็จได้อยู่ตรงนั้น

การเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้เป็นทางสายเอกของพระพุทธเจ้า

ก็คือ บำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง

สติปัฏฐาน ๔ สำคัญในแนวทางของชีวิต

ทำให้ชีวิตรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้

ขอขอบคุณที่มา :  jarun.org